Stichting
Jij Speelt de Hoofdrol

Oprichtingsdatum: 15 september 2015
KvK nummer: 64119068
RSIN nummer: 855529829
p/a: Menno van Coehoornstraat 36 8556 AR Sloten
ING Bank: NL49INGB0007011171
Website stichting: www.jijspeeltdehoofdrol.nl

ANBI Stichting

Jij Speelt de Hoofdrol is per 15 september 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI Stichting.  Meer informatie over ANBI en wat dat voor u als donateur betekent kunt u lezen op de ANBI site.

Beleidsplan 2023

Missie

Het organiseren van activiteiten voor borstkankerpatiënten ter ondersteuning en ontwikkeling van hun maatschappelijk leven en hun positie op de arbeidsmarkt. Daarbij is de naam van de Stichting ook in de aanpak leidend: ’Jij speelt de hoofdrol’

Statutaire Doelstellingen

 1. Het (doen) zoeken naar en vinden van oplossingen voor uitdagingen die borstkankerpatiënten op hun levenspad tegenkomen om ze daarmee te ondersteunen in de voortgaande ontwikkeling van hun maatschappelijk leven en de voortzetting van hun plaats in de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te bevorderen;
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden en activiteitenomschrijving

De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol organiseert jaarlijks het Borst­kanker­symposium van en voor (ex) Borst­kanker­patiënten. In de dagelijkse praktijk gebeurt dit door Sabine Wernars, Ed de Bruijn en Saskia Koopmans. Zij worden hierbij ondersteund door vrijwillige adviseurs op het gebied van marketing, pr, onlinecommunicatie en arbeidszaken.

Het Borst­kanker­symposium heeft een dag programma met diverse workshops en plenaire sessies. De (ex) patiënten komen hier om kennis te vergroten en met lotgenoten te verbinden. In het programma wordt samengewerkt met patiënt advocates (ervarings­deskundigen) en (medisch) specialisten. Ieder jaar wordt een nieuw programma samengesteld.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Organiseren van een jaarlijks borstkankersymposium van (ex) borstkankerpatiënten voor (ex) borstkankerpatiënten. Organiseren van webinars, workshops en maken van podcasts.

De organisatie heeft als doel:

 • Plenair succesvolle oplossingen zoeken voor uitdagingen die borstkankerpatiënten tegenkomen door hun ziekte;
 • Borstkankerpatiënten te ondersteunen bij succesvolle terugkeer in de maatschappij;
 • Kanker & Werk, de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken met experts.

Wij willen de deelnemers aan het symposium een dag bezorgen waar zij veel energie van krijgen, inspiratie opdoen, verbindingen leggen en veel leren.

In 2023 is de doelstelling om naast het borstkankersymposium ook workshops over kanker en werk te organiseren onder de naam “Lunchen aan je toekomst”, webinars te organiseren en een aantal podcast te maken voor Triple Negative Borstkankerpatiënten.

Werving gelden

De werving van gelden wordt vanaf de start op verschillende manieren gedaan:

 • Via de website www.jijspeeltdehoofdrol.nl
 • Via de website van Kentaa Crowdfunding
 • Sponsoracties door bedrijven of particulieren
 • Donaties van ondernemingen
  Subsidies
 • Geldleningen
 • Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen
 • Revenuen van het vermogen
 • Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten, zoals bezoekersgelden, standhouderbijdragen etc.

Beheer gelden

Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft geen medewerkers en werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers. Een vijftal daarvan vormt het bestuur en bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden:

 • Voorzitter, Saskia Koopmanseigenaar Chambres d’hôtes L’Eléphant Heureux),
 • Secretaris, Gerret Verhagen, Health Care Consultant,
 • Penningmeester, Ed de Bruijn, gepensioneerd,
 • Algemeen bestuurslid, Sabine Wernars en
 • Algemeen bestuurslid, Rob Videler (eigenaar Goede Zaak).

De penningmeester beheert de gelden onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft hiertoe een spaarrekening bij de ING-bank en een lopende zakelijke rekening bij de ING-bank. Er worden geen beleggingsproducten gebruikt.

Verantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarverslag en jaarrekening, welke integraal op de website wordt geplaatst.

Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.

 

Besteding gelden

Alle ontvangen giften, donaties, standhoudersgelden en overige baten worden gebruikt voor de organisatie van het jaarlijkse borstkankersymposium, zie jijspeeltdehoofdrol.nl.

De penningmeester heeft als voornaamste taak de inkomende en uitgaande gelden te beheren conform de doelstelling van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Daartoe werkt hij met een gedetailleerd overzicht van deze baten en lasten. Dit alles aan de hand van een, voorafgaand aan de jaarlijkse organisatie van het symposium, door het bestuur vastgestelde interne begroting. Controle op deze begroting vindt plaats door de penningmeester en de voorzitter.

Iedere bestuursvergadering wordt deze begroting geagendeerd en voorgelegd aan het bestuur en wordt de laatste stand van zaken besproken. Het bestuur vergadert elke maand. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt. Minimaal tweemaal per jaar wordt de bestuursvergadering bijgewoond door de Raad van Toezicht. Deze raad houdt proactief en reactief toezicht op het uitvoeren van het beleid door het bestuur. Ook deze vergaderingen worden genotuleerd.

De voorzitter van het bestuur maakt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergaderschema voor het lopende jaar.

Beloningsbeleid en Financiële verantwoording

De Stichting voert haar (financiële)administratie volgens een in de statuten vastgelegd gebroken boekjaar dat loopt van 1 september van enig kalenderjaar tot 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

2n het boekjaar 2021/2022 waren de volgende financiële cijfers relevant voor publicatie:

Omzet € 4.944,–
Winst € -1.931,–

Aan kosten ten gunste van de bestuurders werden tijdens het boekjaar:

 • Minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor boden.
 • Kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van de Stichting.
 • De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolg van het belastingsregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting.

Het totale Eigen Vermogen van de Stichting per ultimo boekjaar 2021/2022 bedraagt inclusief genoemde toevoegingen               € 3.447,–

In het boekjaar 2020/2021 waren de volgende financiële cijfers relevant voor publicatie:

Omzet € 13.620,–
Winst € -1.235,–

Aan kosten ten gunste van de bestuurders werden tijdens het boekjaar:

 • Minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor boden.
 • Kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van de Stichting.
 • De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolg van het belastingsregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting.

Het totale Eigen Vermogen van de Stichting per ultimo boekjaar 2020/2021 bedraagt inclusief genoemde toevoegingen € 5.378,–

In het boekjaar 2019/2020 waren de volgende financiële cijfers relevant voor publicatie:

Omzet € 17.522,–
Winst € -6.954,–

Aan kosten ten gunste van de bestuurders werden tijdens het boekjaar:

 • Minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor boden.
 • Kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van de Stichting.
 • De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolg van het belastingsregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting.

Het totale Eigen Vermogen van de Stichting per ultimo boekjaar 2019/2020 bedraagt inclusief genoemde toevoegingen € 6.613,–

In het boekjaar 2018/2019 waren de volgende financiële cijfers relevant voor publicatie:

Omzet € 24.198,–
Winst € 5.064,–

Aan kosten ten gunste van de bestuurders werden tijdens het boekjaar:

 • Minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor boden.
 • Kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van de Stichting.
 • De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolg van het belastingsregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting.

Het totale Eigen Vermogen van de Stichting per ultimo boekjaar 2018/2019 bedraagt inclusief genoemde toevoegingen € 13.567,–

In het boekjaar 2017/2018 waren de volgende financiële cijfers relevant voor publicatie :

Omzet € 35.405,–
Winst € 6.600,–

Aan kosten ten gunste van de bestuurders werden tijdens het boekjaar:

 • Minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor boden.
 • Kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van De Stichting.
 • De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolg van het belastingregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting.

Het totale Eigen Vermogen van de Stichting per ultimo boekjaar 2017/2018 bedraagt inclusief genoemde toevoeging: € 8.503,–

In het boekjaar 2016/2017 waren de volgende financiële cijfers relevant voor publicatie :

Omzet € 22.284,–
Winst € 2.705,–

Aan kosten ten gunste van de bestuurders werden tijdens het boekjaar:

 • Minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor boden.
 • Kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van De Stichting.
 • De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolg van het belastingregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting.

Het totale Eigen Vermogen van de Stichting per ultimo boekjaar 2016/2017 bedraagt inclusief genoemde toevoeging: € 1.903,–