Algemene voorwaarden

Deze website wordt door de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol beheerd. Door het gebruiken van de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol georganiseerde bijenkomsten en/of evenementen.

Inhoud

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol kan niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij is van fouten.

Geef eventuele onjuistheden door aan info@jijspeeltdehoofdrol.nl.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, waaronder mede verstaan haar bestuur, toezichthouders en vrijwilligers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website of een andere aan de website gekoppelde site. De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

De medische informatie op de website is in geen geval vervanging voor het contact met een arts en/of medisch specialist. Heb je een medische vraag, stel deze dan altijd (ook) aan je behandelend arts.

Door jou verstrekte informatie en materiaal

Indien jij informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen en mogen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Privacy: Hier gaan we uiterst vertrouwelijk mee om en gedragen ons volgens de voorschriften van de AVR (De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Wij verwijzen in dit verband naar het Privacy Statement dat ook in deze website is opgenomen.

Beeldmateriaal

Tijdens bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol kan worden gefilmd en gefotografeerd. Het materiaal wordt gebruikt in de film en het online magazine dat na het symposium wordt gemaakt voor de deelnemers (en andere geïnteresseerden). Deelnemers van deze bijeenkomsten en evenementen  kunnen van tevoren aangeven om liever niet in beeld te worden gebracht. Fotograaf en cameravrouw zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Doel is om overzichtsbeelden te maken waar deelnemers slechts van achteren of met hun profiel op worden afgebeeld.

Door medische deskundigen verstrekte informatie

De uitspraken van (medische) deskundigen hoeven niet overeen te komen met die van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

De redactie van de website zal het verstrekken van foutieve, niet actuele of onvolledige informatie door (medische)deskundigen zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Medische informatie op deze website of die wordt verstrekt tijdens een van de bijeenkomsten van de Stichting Jij speelt de Hoofdrol, is in geen geval vervanging voor het contact en/of de informatie die je ontvangt en/of hebt (ontvangen) van een arts of medisch specialist.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Indien jij informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je er mee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen en mogen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dien je de volgende copyrightvermelding in alle kopieën op te nemen: Copyright (copyrightteken opnemen) Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Data en duur

Indien naar het oordeel van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Stichting Jij Speelt de Hoofdrol data wijzigen, dan wel bijeenkomsten en evenementen  geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende belangstelling en omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol het welslagen van het evenement/bijeenkomst in gevaar kunnen brengen.

Betaling

De deelnamekosten zijn verschuldigd bij inschrijving van betreffende  bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol worden georganiseerd op een wijze die in het betreffende geval is aangegeven op de website en/of uitnodiging voor dat evenement.

Verhindering bezoek bijeenkomsten en evenementen

  1. Indien de deelnemer niet in staat is deel te nemen aan het borstkankersymposium of de deelname aan Lunchen aan je Toekomst of aan andere bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol zijn georganiseerd, is de deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal 6 weken voor aanvang van het Evenement.
  2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden – gelegen buiten zijn of haar schuld – niet in staat is deel te nemen aan het Borstkankersymposium of de deelname aan Lunchen aan je Toekomst of aan andere bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol zijn georganiseerd, is de deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal 2 weken voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de deelnemer € 7,50 aan administratiekosten verschuldigd.
  3. De deelnemer is de totale deelnamekosten verschuldigd bij verhindering vanaf 2 weken voor het Borstkankersymposium of de deelname aan Lunchen aan je Toekomst of aan andere bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol zijn georganiseerd.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bijgewerkt 24 februari 2020